Stamning

Stamning är en hämmande faktor som kan påverka
den drabbade i många situationer

Stamning är ett handikapp som det fortfarande inte finns någon säker vetenskaplig förklaring till. Teorierna har varit många genom åren och pendlat från psykologiska, neurologiska till rent biologiska eller genetiska orsaker. Ett problem är att forskningen ibland varit för avgränsad och enbart fokuserad på talrubbningen i sig. Terapierna har utifrån detta fastnat i olika tekniker för att uppnå flytande tal och/eller tillsammans med olika andningsövningar, men utan större möjlighet att förändra den s.k. kärnstamningen.

På Terapia Institutet anser vi att stamning är ett psykosomatiskt symtom av tvångsmässig karaktär. Det innebär att stammaren inte är en person som är mer nervös till sin natur än andra, inte heller att denne skulle ha större problem eller inre konflikter än andra, men att det är ett psykosomatiskt symtom, liksom ex. magkatarr eller högt blodtryck, men att det väljer denna uttrycksform istället.

Hos många stammare kan det dock finnas mildare eller svårare drag av tvångsmässig karaktär. Stamning kan rentav liknas vid en subtil omedveten tvångshandling eller tvångstanke. Den är väldigt svår att styra på viljemässigt sätt, men stammaren känner ofta i förväg på vilket ord han eller hon kommer att haka upp sig. En del stammare använder sig också av medrörelser, extraljud eller extraord för att underlätta talet, men effekten brukar utebli efter ett tag eftersom fokus, omedvetet, snart är tillbaka på jaget eller det egna talet.

Själva grunden till stamning kan sägas ligga i den omedvetna fokuseringen kring det egna jaget. Så fort denna bryts så mildras eller upphör stamningen. Det förklarar varför stammare plötsligt kan prata flytande i följande situationer:

  • Vid starka känsloyttringar av ilska eller glädje.

  • Vid sång eller högläsning i kör.

  • Vid upprepning av vad en annan person säger.

  • Vid imitation av andra personer eller specifik dialekt.

  • Vid tal för sig själv eller till djur eller spädbarn, utan att någon annan hör.

Detta kan låta märkligt för en ickestammande person, men tillhör vardagen för de flesta stammare. Det finns flera faktorer som påverkar. Bl.a. prestationskraven kring talet, d.v.s. när stammaren inte har press på sig så minskar stamningen. I en riktigt pressad situation kan en ickestammare också stamma. Vår inre förväntan i olika situationer bidrar till prestationskraven och påverkar talet. Men framförallt vårt omedvetna fokus kring det egna jaget förflyttas i ovanstående situationer, från jaget till det yttre; en känsla, en handling eller en annan person eller situation. Detta förklarar också varför en s.k. "speecheasy device" (fördröjd hörselåterkoppling) ibland fungerar för vissa stammare. Fokus förflyttas från stamningen till det nya man hör. Effekten kan dock utebli efter ett tag och talet kan låta släpigt eller onaturligt.

På Terapia Institutet vill vi inte utesluta att stamning i vissa fall också kan ha ärftlig, miljöbetingad eller biologisk orsak. Men vi vill samtidigt akta oss för ett diagnostiserande som kan vara både passiviserande och kränkande då vetenskapliga fakta ännu saknas. Enligt vår mening förstås stamning bäst genom den psykosomatiska medicinen då den ser stamning som ett symtom bland många andra. 

Program för behandling av stamning

På Terapia Institutet utvecklar vi ett program för behandling av stamningspatienter som vi nu förlänger t.o.m. december 2015. Vill du delta i programmet? Då är du välkommen att kontakta Terapia Institutet enligt nedan.

Kan man få ett normalt tal, utan användande av olika tekniker och bli fri från sin stamning? Ja, det kan man, men man bör jobba långsiktigt. Vår tidiga studie visar på positiva resultat och vi utvidgar nu programmet genom att ge plats åt fler patienter för att kunna effektivisera metoden.

I korthet går programmet ut på att skapa en dialog där vi ger psykiskt stöd och ökad medvetenhet för att belysa de blockeringar som förorsakar stamning och ger ökad stress i olika sociala situationer.

Vi bekantar oss med programmet för behandling av stamning* och målet är att du ska förses med inre verktyg för att kunna återta kontrollen över ditt tal och gå från handlingsförlamning till att se möjligheter, göra aktiva och positiva val som påverkar ditt tal, liv och välbefinnande.

Tom Johansson är en f.d. stammare som utvecklat en behandlingsteori baserat på egna erfarenheter och genom inspiration från Integral psykoanalys i Brasilien. Som tonåring och som ung vuxen led han av sin svåra stamning. Efter att ha gått hos flera talpedagoger kom han slutligen i kontakt med den psykosomatiska skolan inom IP. Han fick möjlighet att genomgå behandling och märkte att stamningen så småningom började klinga av för att till slut upphöra. Behandlingen var inte specialanpassad för stamning utan snarare mot hans övriga psykosomatiska symtom (magproblem och högt blodtryck), men gav förbluffande resultat. Efter utbildning till samtalsterapeut håller han idag bl.a. kurser och föreläsningar över hela landet. Tom är bl.a. känd från TV4 där han medverkat i Nyhetsmorgon och Efter tio med Malou von Sivers om flygfobi. Arbetar till vardags i Stockholm.

Info om kurs: info@terapiainstitutet.se eller 08-649 15 00.

Pris:
Under utvecklingen av vårt stamningsprogram så har du möjlighet att delta till en kostnad av 480 kr per samtal. Samtalstiden är 45 min om min. vardera femton tillfällen, en gång per vecka. 

*Vårt program baserar sig främst på Conscientiametoden, psykodynamisk terapi, KBT och erfarenheter från senaste forskningen. Conscientiametoden är en modern gren inom psykodynamiska terapin som ser människan som en aktör i livet med frihet, ansvar och medvetenhet. Programmet utförs i samarbete med Conscientia Institutet for psykoanalys och organisationsutveckling.